Детска градина Пролет, град Сандански

Д О К У М Е Н Т И

Прикачени документи

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИ
Програма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на деца за задължително предучилищно образование за учебната 20232024г.
План механизъм
Правилник пропусквателен режим 23/24
ЕТИЧЕН КОДЕКС
Програма за равен достъп - 23/24
Мерки за повишаване качеството - 23/24
ГОДИШЕН ПЛАН - 2023/24
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ПРОЛЕТ" - 2023/2024
Служебна бележка за месеците юли и август
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Сандански,
ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ДГ "ПРОЛЕТ"
Стратегия на ДГ "Пролет" 2020-2024 - актуализирана
ПРОГРАМНА СИСТЕМА
ЕТИЧЕН КОДЕКС
Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ДГ "ПРОЛЕТ"
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи - 2022-23
Мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен план за дейността на ДГ - 2022-23
Правилник за дейността на ДГ - 2022-23
Мерки за работа в уславията на епидемична обстановка
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДГ "ПРОЛЕТ" - 2021-2022
Годишен план за дейността на ДГ "Пролет" за учебната 2021/2022година
Програмна система
План –програма и мерки за БДП в ДГ „Пролет”
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "ПРОЛЕТ", САНДАНСКИ - 2020 / 2024
Програма за здравно образование - 2020/2021
План за действие в областта на цифровото образование
АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 4 ГРУПА.docx
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 3 ГРУПА.docx
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2 ГРУПА.docx
ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ - 2020/2021
Система за взаимодействие между учители, деца, родители, медицински специалисти.
Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - 2020/2021
График - БДП - 2020 / 2021
Вътрешни правила за защита на личните данни в ДГ "Пролет" - 2020 / 2021
Правила на ДГ "Пролет" за работа в условията на КОВИД - 19 за 2020/2021 година
Правилник за пропусквателен режим на ДГ "Пролет" за учебната 2020 / 2021
План за работа с родителите през учебната 2020 / 2021
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДГ "ПРОЛЕТ", САНДАНСКИ - 2020 / 2021
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДГ "ПРОЛЕТ", САНДАНСКИ - 2020 / 2021
ПЛАН ЗА "УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ" НА ДГ "ПРОЛЕТ", САНДАНСКИ - 2020 / 2021
ПЛАН ЗА ВЪТРЕШНО-МИТОДИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДГ "ПРОЛЕТ", САНДАНСКИ - 2020 / 2021
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "ПРОЛЕТ", САНДАНСКИ - 2020 / 2024
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ - 2020 / 2021
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ - 2020 / 2021
ДНЕВЕН РЕЖИМ - 2020/2021
ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - 2020 / 2021
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДГ "ПРОЛЕТ" - 2020/2021
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДГ "ПРОЛЕТ" - САНДАНСКИ - 2020 / 2021
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ПРОЛЕТ" - САНДАНСКИ - 2020/2021
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ДГ "ПРОЛЕТ" - 2020 / 2021
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДГ "ПРОЛЕТ" - 2020-2021
Бюджет и отчет - 2020 година
Годишен план за дейността на ДГ "Пролет" за учебната 2020/2021година
План за "Училище за родители" - 2019-2020г.
Правилник за дейността на ДГ "Пролет" за 2019-2020г.
Годишен план за дейността на ДГ "Пролет"
План за действие и финансиране към стратегия за развитие на ДГ "Пролет" за периода 2018/2020 година
Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ "Пролет", гр. Сандански за 2019 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ "Пролет", гр, Сандански за 2019/2020 година
План за организиране, провеждане и отчитане на квалификационна дейност на ДГ "Пролет", гр. Сандански за учебната 2019/2020 година
Подходи и форми за педагогическо взаимодействие 2019-2020 година
Дневен режим 2019 година
Публикуван е доклад утвърден на 14.10.2019 г. от директора на ДГ „ Пролет“ относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански“ за срок
Заповед за избор на доставчик на храни и хранителни продукти по схемата "Училищен плод" и "Училищно мляко"
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения
Образец
Отчет за изразходване на средствата, събрани на благотворителният концерт през месец май 2018г
Заповед за условията и ред за кандидатстване, записване и приемане на деца в ДГ Пролет
Бюджет за 2019 година
Защита на личните данни
Подходи и форми за педагогическо взаимодействие 2018-2019 година
Дневен режим 2018 година
Годишен план за дейността 2018-2019
План график за провеждане на педагогически ситуации по БДП 2018-2019
План за вътрешно методическа квалификация 2017-2018
Организация на учебният ден 2017-2018 година
Годишен план за 2017-2018 година
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански