Детска градина Пролет, град Сандански

Прием

 

         

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме родителите, които са подали заявление за кандидатстване в ДГ „Пролет“ и не са класирани, че няма незаети места след втори етап на класиране, т.е. няма да се проведе трето класиране.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме родителите, които са подали заявление за кандидатстване в ДГ „Пролет“ и не са класирани, че има  незаети места след първи етап на класиране, т.е. ще се проведе второ класиране, както следва:

 • Свободни две места в централната сграда на ул. „Теменуга“ 2 незаети след първи етап на класиране за прием на деца в първа възрастова група за учебната 2023/2024 г., и пет свободни места незаети след първи етап на класиране за прием на деца в първа възрастова група във филиал с. Лешница.

От 01.06.2023 г. до 03.06.2023 г. ще се приемат  документи за деца, за участие във второ класиране за приемане в първа възрастова група (3 годишни) за учебната 2023/2024година.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

До 31.05.2023 г. ще се приемат декларациите по образец – Приложение № 2 за записване на приетите  деца в първа група (3 годишни) за учебната 2023/2024 година в детска градина „Пролет“, град Сандански.

Бланка на декларацията е поместена на https://dgprolet-sandanski.com/download-464/ и може да я получите на място в детското заведение.

При непотвърждаване и незаписване на детето в посочения срок, свободните места се попълват от деца по реда и условията на подадените заявления.

Незаетите места след първи етап на класиране ще бъдат  обявени до 03.06.2023г.  на информационните табла в централната сграда на ДГ на ул. „Теменуга“2 и на сайта на детското заведение https://dgprolet-sandanski.com/download-464/.

        

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                  Уважаеми родители,

От 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. ще се приемат  документи за деца, за участие в класиране за приемане в първа група (3 годишни) за учебната 2023/2024година.

 Документите ще се приемат на западния вход на детското заведение от 09:30 часа.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ НА 3-ГОДИШНИ ДЕЦА В ДГ „ПРОЛЕТ” ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

      Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „ПРОЛЕТ”, гр. Сандански, условията и редът за приемане се определят от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански.

 График на сроковете за организиране и провеждане на приема:

 • Подаване на заявления за кандидатстване в детската градина – от 1 април до 30 април на текущата година Приложение № 1; Бланка на заявлението е поместена на https://dgprolet-sandanski.com/download-463/
 • Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ и в сайта на ДГ на списъците с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране – до 20 май на текущата година;
 • Записване на детето в детската градина чрез подаване на декларация по образец – Приложение № 2 Бланка на заявлението е поместена на https://dgprolet-sandanski.com/download-464/  – до 30 май на текущата година;
 • При непотвърждаване и записване на детето в посочения срок, свободните места се попълват от деца по реда и условията на подадените заявления;
 • Обявяване на видно място в ДГ и в сайта на ДГ на незаетите места след първи етап на класиране – до 3 юни на текущата година;
 • Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 5 юни на текущата година;
 • Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ и в сайта на ДГ на списъците с приетите деца при реализирания прием в детската градина на втори етап на класиране – до 10 юни на текущата година;
 • Попълване на незаетите или освободени места в групата/те на детската градина – до 11 юни на текущата година;
 • Обявяване на списъците с новоприетите деца в детската градина на видно място и на сайта на ДГ и на Община Сандански – на 11 юни на текущата година;
 • Отговорност на родителите е да следят информацията за приема на децата и да спазват сроковете и процедурите за кандидатстване, класиране и записване на децата в детските градини;
 • Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето, който носи отговорност за достоверността на подадената информация;
 • Кандидатите подават заявление до директора на детската градина по образец - Приложение № 1 към настоящата Наредба;
 • Всеки родител има право да кандидатства за всички детски градини на територията на Община Сандански;
 • Към заявлението се прилагат копия на необходимите документи съгласно чл. 16;
 • Оригиналите се представят само за сверяване на данните и се връщат на притежателя;
 • Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено с негова заповед лице;
 • Приетите документи се завеждат с пореден входящ номер в деловодната система на детската градина;
 • Броят на свободните места за първа група на учебната 2023/2024 година са: 91 деца.

         Приетите в първа група деца, постъпват в детската градина на 15 септември.

 

        МАРИЯ ВАСИЛЕВА

      ДИРЕКТОР ДГ „ПРОЛЕТ”, ГРАД САНДАНСКИ

 

 

unnamed

Необходими документи и изисквания за постъпване в  детска градина „Пролет“ гр. Сандански за учебната 2023-2024 година. 

За постъпване  на  децата  в  детската градина се  изискват  следните  документи: 

За  деца, които  не  са  посещавали  детски  ясли:

 1. Копие от акта за раждане на детето;
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревнипаразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 5. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. 

/Извлечение  от НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/ 

За деца, които  посещават детски  ясли  и  нямат  прекъсване  повече  от  10 дни  преди  постъпването  в  детската  градина:

 1. Здравната  карта  на  детето  от  детската  ясла.
 2. Ако  има  прекъсване  повече  от  10дни  – изготвят  се  всички  горепосочени  документи.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 

1. Пълен  комплект  документи се  представя  в  детската  градина  един  ден преди  предварително  уговорена дата  за  постъпване  след 1 септември  2021 година. 

Списък с най-необходимото за детската градина - Новите родители

 

 

Детски дрехи, необходими  за детска градина!

 

Ще се опитаме да обобщим накратко тук.

Детски дрехи, които НЕ са подходящи за детска градина.

Забравете за бодитата, гащеризоните, прекалено тесните панталони, панталоните с копчета, много дългите поли и рокли, пантофите и обувките с връзки.

Всичко това ще затруднява не само детето, но и персонала в детското заведение. Купете пантофки с лепенки, цип или ластик.

Какви детски дрехи са необходими?

 • детско бельо;
 • чорапогащници;
 • чорапки;
 • пижамки с достатъчно широки отвори за главата;
 • клин и/или анцуг без цип и копчета, а с ластик;
 • леки летни блузки (тениски), които се обличат лесно;
 • топли блузки;
 • пантофки с цип, лепенки или ластик.

Резервни дрехи за преобличане!

През първите 7 години от живота си детето се учи да общува, да се храни правилно и без петна от храна по дрешките. Затова не забравяйте за резервните дрехи за преобличане, които да осигурите  в детската градина.

Оставете в шкафчето бельо, чорапи, блузки с къс ръкав, блузки с дълъг ръкав,  долнищета (клин, анцуг) – подходящи за сезона.

Допълнителен съвет

Тръгването на детска градина е свързано със стрес за детето – подгответе го отрано психически за тази промяна в неговия живот. Обяснете му, че в градината ще си намери нови приятели, че там е пълно с играчки, че така мама ще може да тръгне на работа и да има повече пари за играчки и нови дрехи.

 Подгответе децата си  да  постъпват в детската  градина  без  използването  на  памперс!

Прикачени документи

СПИСЪК ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРИ РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА
СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРИ РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ ФИЛИАЛ С. ЛЕШНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА
СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРИ РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА
Приложение2- заявление за записване на дете в ДГ - 2023/ 2024г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ДГ - 2023/2024г.
Приложение2- заявление за записване на дете в ДГ - 2022/ 2023г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ДГ - 2022/2023г.
Съобщение за записване на деца в първа група за учебната 2021/2022 година
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВА ГРУПА
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ за посещаване в сборна група през летния период в ДГ „Пролет”, гр. Сандански
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на дете в общинска детска градина „Пролет”, гр. Сандански
Оразец на ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване на дете в детска градина „Пролет”, гр. Сандански
Съобщение - 02.09.2020г.
Заповед
Кандидатстване
Съобщение
Наредба за прием на дете в ДГ
Заявление за прием на дете в ДГ