Детска градина Пролет, град Сандански

ПРОЕКТИ

               
ДЕТСКА  ГРАДИНА  „ПРОЛЕТ” –  гр.САНДАНСКИ             
                                                                                             ул. „Теменуга“ № 2; е-mail: cdg.prolet@mail.bg

ПРОЕКТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПРОЛЕТ” – САНДАНСКИ – 2017

                                                          ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната задача на учебно-възпитателната работа по физическа култура в  ДГ „Пролет” е да осигури здравословен режим на обучение и възпитание, удовлетворяване на биологичната потребност на децата от движение.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

 • Осъществяване на системни физически упражнения с децата с цел укрепване на тяхното здраве;
 • Развитие на основни физически качества чрез формиране на потребност от активна двигателна дейност;
 • Обогатяване на материалната база на детското заведение със спортни уреди и пособия.

ДЕЙНОСТИ

 1. Организиране на спортен празник с децата от ДГ „Пролет”.
 2. Организиране на турнир по футбол.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

В изпълнение  на проекта  участваха  361 деца, 26 учители.

 

                ДЕТСКА  ГРАДИНА  „ПРОЛЕТ” –  гр.САНДАНСКИ
                       ул. „Теменуга“ № 2; е-mail: cdg.prolet@mail.bg

ПРОЕКТ

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

През  учебна 2017/2018 година, ДГ „Пролет“ участва в Проект по Националната програма „Развитие на системата на предучилищното образование“.

По проекта се осъществява допълнително обучение по Български език и литература в  2 групи с по 7 деца от подготвителните групи. Предвидено е провеждане по 70 допълнителни занимания, като 10 от тях – с участието на родители. С финансиране от Проекта са осигурени съвременни образователни игри и материали за обучението. Поставени са следните основни цели:

 • практическо овладяване на български книжовен език като основа за общуване  чрез обогатяване на устната реч и усвояване значението на думите в различни ситуации;  постигане на активност при всяко дете от групата в процеса на говорене и слушане.
 • насърчаване интереса на децата към значението на думите, стимулиране интереса към книгите и към слушането на художествени произведения; желание за водене на диалог и за участие в него.
 • усъвършенстване уменията на децата за речево общуване във взаимовръзка с образователното съдържание на всички образователни направления.
 • мотивиране на родителите за ежедневно изпращане на децата им в детската градина.

 

ПРОЕКТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПРОЛЕТ” – САНДАНСКИ – 2018

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ:

      1.  Необходимост от изпълнението на проекта.

 • повишаване желанието за спортуване;
 • подобряване здравословното състояние на децата;
 • намаляване отсъствията по болест;
 • осигуряване на емоционален конфорт.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Приоритетно задоволяване на неотложните нужди от спортни пособия;
 • повишаване физическата дееспособност на децата;
 • организиране на спортен празник с децата от ДГ "Пролет".

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

Дейностите по проекта включват всички деца.

 

ПРОЕКТ

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

През  учебна 2018/2019 година, ДГ „Пролет“ участва в Проект по Националната програма „Развитие на системата на предучилищното образование“.

По проекта се осъществява допълнително обучение по Български език и литература в  една група с  пет деца от подготвителните групи. Предвидено е провеждане по 70 допълнителни занимания, като 10 от тях – с участието на родители. С финансиране от Проекта са осигурени съвременни образователни игри и материали за обучението. Поставени са следните основни цели:

 • практическо овладяване на български книжовен език като основа за общуване  чрез обогатяване на устната реч и усвояване значението на думите в различни ситуации;  постигане на активност при всяко дете от групата в процеса на говорене и слушане.
 • насърчаване интереса на децата към значението на думите, стимулиране интереса към книгите и към слушането на художествени произведения; желание за водене на диалог и за участие в него.
 • усъвършенстване уменията на децата за речево общуване във взаимовръзка с образователното съдържание на всички образователни направления.
 • мотивиране на родителите за ежедневно изпращане на децата им в детската градина.

 

 

ПРОЕКТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПРОЛЕТ” – САНДАНСКИ – 2020

                                                          ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към правилното развитие на детския организъм, подобряване здравословното състояние и насърчамане на вродената потребност от физическа активност на децата от ДГ "Пролет", осъществена със средствата на физическата култура: физически упражнения, гимнастика, подвижни и спортно-подготвителни игри.

Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието и агресията сред децата.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

 • Изграждане у децата на двигателни умения и формиране на познавателното отношение към двигателната дейност с организиращ и развиващ характер за успешно координиране на собствените си постижения в пространството и времето.;
 • Предизвикване на траен интерес в децата за занимания с физически упражнения, игри и спорт;
 • Създаване на условия и възможности за участие в игри и физически упражнения с оглед подобряване здравословното състояние, физическото развитие и дееспособност.

ДЕЙНОСТИ

 1. Организиране на спортен празник с децата от ДГ „Пролет”.
 2. Спортно състезание между групи.
 3. Игри и дейности със закалителен характер.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

В изпълнение  на проекта  участваха  357 деца.

 

„Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

 

"Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда"

 

       Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на  педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

  Проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Чрез проекта ще се осъществят обучения на екипите за подкрепа на личностно развитие; ще се оборудва кабинета за допълнителна подкрепа и ще се осъществяват дейности за личностно развитие на децата.
 
 
 

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

ДГ "Пролет", гр. Сандански спечели интерактивна дъска и късофокусен проектор по Националната програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование" 2020г.

 

 

МОСВ  И  ПУДООС 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

,,ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.” 

НА ТЕМА:

,,ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ” 

ПРОЕКТ:

,,ДЕТСКА ЕКОПЪТЕКА ЗА ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ”

 
Детска градина „Пролет”, гр. Сандански спечели проект към МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.
ПРОЕКТ: ,,ДЕТСКА ЕКОПЪТЕКА ЗА ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ”
Замисълът на този проект е: да се преструктурира основно външното пространство за децата, като се направят ,,мини екопътеки” в пространствата на всяка група в двора. Тези мини екопътеки ще бъдат своеобразно интересно място за спортуване, движение, опити, наблюдения в самия двор на детската градина.
Чрез проекта ще се осигурят по-добри условия за пряка връзка на децата с реална ,,работна” среда, ще даде повече възможности за учене чрез правене при различните дейности на открито.

 

ПРОЕКТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПРОЛЕТ” – САНДАНСКИ – 2021

                                                          ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към правилното развитие на детския организъм, подобряване здравословното състояние и насърчамане на вродената потребност от физическа активност на децата от ДГ "Пролет", осъществена със средствата на физическата култура: физически упражнения, гимнастика, подвижни и спортно-подготвителни игри.

Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието и агресията сред децата.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

 • Изграждане у децата на двигателни умения и формиране на познавателното отношение към двигателната дейност с организиращ и развиващ характер за успешно координиране на собствените си постижения в пространството и времето.;
 • Предизвикване на траен интерес в децата за занимания с физически упражнения, игри и спорт;
 • Създаване на условия и възможности за участие в игри и физически упражнения с оглед подобряване здравословното състояние, физическото развитие и дееспособност.

ДЕЙНОСТИ

 1. Организиране на спортен празник с децата от ДГ „Пролет”;
 2. Игри и дейности със закалителен характер.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

В изпълнение  на проекта  участват  349 деца.

 

ДГ „Пролет” продължава да подобрява материалната си база, чрез спечелване на проекти:
 
Одобрен е проект изготвен от ДГ „Пролет” по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата” – 2021.
 
Спечелен е и проект по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование” 2021 г. Детската градина ще притежава още един комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор, които ще бъдат монтирани във филиал към детското заведение.