Детска градина Пролет, град Сандански

ОБЯВА

 

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО ,  чл.11 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, записване и преместване на деца в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Сандански, Протокол №8/21.03.2019 г. от заседание на Педагогическия съвет, Протокол №3/29.03.2019 г. от заседание на Общественият съвет

 

О Б Я В Я В А М

Свободните места за прием на деца в първа възрастова група за учебната 2019/2020 г.:

  • Прием на четиридесет  и четири  деца  по общия ред  и   шест деца със СОП в Централната сграда на ул. Теменуга 2, гр. Сандански;
  • Прием на  десет  деца по общия ред  и   три деца със СОП във филиала на ул. Малешевска  4, гр. Сандански ;
  • Прием на  десет  деца по общия ред  и   три деца със СОП във филиала на ул. Шейново  6, гр. Сандански ;
  • Прием на  четири  деца по общия ред  и   три деца със СОП във филиала в с. Лешница;