Детска градина Пролет, град Сандански

 

Детска градина "Пролет" - Сандански се ръководи от директор. Колективен орган за управление на детското заведение е Педагогическият съвет. Педагогическият съвет включва в състава си директора, учителите, и други специалисти с педагогически функции.
Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема стратегия за развитие на детското градина, която се актуализира всяка година;
2. приема правилника за дейността на детската градина;

 3. обсъжда и взема решения за програмите, по които ще работи;
 4. обсъжда и взема решения по резултатите от образователно-възпитателния процес;

5.определя дейностите извън държавните образователни изисквания – допълнителни педагогически услуги и допълнитерни форми за педагогическо взаимодействие.
6. актуализира ежегодно регламентираните отношения с родителите относно организацията на живота на децата в детската градина и начина на плащането на таксите.

Педагогическият съвет е постоянно действащ орган за обсъждане и решаване на основните въпроси на организацията и управлението на ДГ "Пролет", на образователно-възпитателната работа с децата и опазване на тяхното здраве.

Ръководството на ДГ "Пролет" има право да решава самостоятелно основните въпроси на образователно-възпитателната работа в съответствие със законодателството и съответните нормативни документи за народната просвета и специфичните условия за работа с деца.

 

  • Директор: Мария Василева