Детска градина Пролет, град Сандански

Документи

Прикачени документи

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански
Годишен план за 2017-2018 година
Организация на учебният ден 2017-2018 година
План за вътрешно методическа квалификация 2017-2018
План график за провеждане на педагогически ситуации по БДП 2018-2019
Годишен план за дейността 2018-2019
Дневен режим 2018 година
Подходи и форми за педагогическо взаимодействие 2018-2019 година
Защита на личните данни
Бюджет за 2019 година
Заповед за условията и ред за кандидатстване, записване и приемане на деца в ДГ Пролет
Отчет за изразходване на средствата, събрани на благотворителният концерт през месец май 2018г
Образец
Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
Заповед за избор на доставчик на храни и хранителни продукти по схемата "Училищен плод" и "Училищно мляко"
Публикуван е доклад утвърден на 14.10.2019 г. от директора на ДГ „ Пролет“ относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански“ за срок
Дневен режим 2019 година
Подходи и форми за педагогическо взаимодействие 2019-2020 година
План за организиране, провеждане и отчитане на квалификационна дейност на ДГ "Пролет", гр. Сандански за учебната 2019/2020 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ "Пролет", гр, Сандански за 2019/2020 година
Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ "Пролет", гр. Сандански за 2019 година
План за действие и финансиране към стратегия за развитие на ДГ "Пролет" за периода 2018/2020 година
Годишен план за дейността на ДГ "Пролет"
Правилник за дейността на ДГ "Пролет" за 2019-2020г.
План за "Училище за родители" - 2019-2020г.