Детска градина Пролет, град Сандански

Прием

Необходими документи и изисквания за постъпване в  детска градина „Пролет“ гр. Сандански за учебната 2020-2021 година. 

За постъпване  на  децата  в  детската градина се  изискват  следните  документи: 

За  деца, които  не  са  посещавали  детски  ясли:

 1. Копие от акта за раждане на детето;
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревнипаразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 5. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. 

/Извлечение  от НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/ 

За деца, които  посещават детски  ясли  и  нямат  прекъсване  повече  от  10 дни  преди  постъпването  в  детската  градина:

 1. Здравната  карта  на  детето  от  детската  ясла.
 2. Ако  има  прекъсване  повече  от  10дни  – изготвят  се  всички  горепосочени  документи.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 

1. Пълен  комплект  документи се  представя  в  детската  градина  един  ден преди  предварително  уговорена дата  за  постъпване  след 1 септември  2017 година; 

2. Необходимо  е  на  детето  да  се  приготвят:

 • пантофки, по  възможност  с  лепки;
 • два  комплекта долно бельо  и един чифт  горни  дрехи удобни за игра;
 • тънка пижама;
 • 1 брой  протектор, предпазващ матраците  при  напикаване.

3. Препоръчително е децата  да  постъпват в детската  градина  без  използването  на  памперс!